70 ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಪಥಸಂಚಲನ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕ ಕವಾಯತು

Back
Back To Top