ಕೈಪಿಡಿ

ವಾಕರಸಾಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ
 
ಕ್ರ ಸಂ ಹುದ್ದೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 08375-234451 77609-91900
2 ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ   77609-91901
3 ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ 08375-234461 77609-91902
4 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು   77609-91904
5 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು   77609-91911
6 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು    77609-91903
7 ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು 08375-234826 77609-91905
8 ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 08375-236898 77609-91906
9 ಸಹಾಯಕ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು   77609-91907
10 ಭದ್ರತಾ & ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿಗಳು   77609-91908
11 ಕಾರ್ಮಿಕ & ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು   77609-91909
12 ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  08375-237035 77609-91910
13 ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು   77609-91912
15 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾವೇರಿ 08375-232231 77609-91925
16 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹಿರೇಕೆರೂರ 08376-282227 77609-91926
17 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ರಾಣೇಬೆಣ್ಣೂರು 08373-269886 77609-91927
18 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾನಗಲ್ 08379-262731 77609-91928
19 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬ್ಯಾಡಗಿ 08375-229464 77609-91929
20 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸವಣೂರು 08378-242224 77609-91930
21 ವಿಭಾಗೀಯ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ   77609-91931
22 ಹಾವೇರಿ 08375-232478 77609-73419
23 ಹಿರೇಕೆರೂರ 08376-282247 77609-73420
24 ರಾಣೇಬೆಣ್ಣೂರು 08373-266402 77609-73421
25 ಹಾನಗಲ್ 08379-262219 77609-73422
26 ಬ್ಯಾಡಗಿ 08375-228464 77609-73423
27 ಸವಣೂರು 08378-241634 77609-73424
28 ಗುತ್ತಲ 08375-224248 77609-73425
29 ಶಿಗ್ಗಾಂವ 08378-255238 77609-73426
30 ಬಂಕಾಪೂರ 08378-254030 77609-73427

Back To Top