ಕೈಪಿಡಿ

ವಾಕರಸಾಸಂಸ್ಥೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗ
ಫ್ಯಾಕ್ಸ ಸಂಖ್ಯೆ 274129 (08338)  
ಕ್ರ ಸಂ ಹುದ್ದೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 08338-273050 77609-91850
2 ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ 08338-274130 77609-91851
3 ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ 08338-274418 77609-91852
4 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು   77609-91861
5 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು  08338-273050 77609-91853
6 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು   77609-91854
7 ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು   77609-91855
8 ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 08338-293626 77609-91856
9 ಸಹಾಯಕ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಪ್ರ)   77609-91857
10 ಭದ್ರತಾ & ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿಗಳು   77609-91858
11 ಕಾರ್ಮಿಕ & ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು   77609-91859
12 ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ (ವಿಕಾ)   77609-91860
13 ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು   77609-91862
14 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 08338-272402 77609-91875
15 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಥಣಿ 08289-251309 77609-91876
16 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸಂಕೇಶ್ವರ 08333-273548 77609-91877
17 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಗೋಕಾಕ 08332-225047 77609-91878
18 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಿಪ್ಪಾಣಿ 08338-220954 77609-91879
19 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ರಾಯಬಾಗ 08331-224291 77609-91880
20 ವಿಭಾಗೀಯ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ   77609-91881
21 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 08338-272143 77609-73399
22 ನಿಪ್ಪಾಣಿ 08338-220008 77609-73400
23 ಸಂಕೇಶ್ವರ 08333-273340 77609-73401
24 ಗೋಕಾಕ 08332-225049 77609-73402
25 ರಾಯಬಾಗ 08331-224292 77609-73403
26 ಹುಕ್ಕೇರಿ 08333-266363 77609-73404
27 ಅಥಣಿ 08289-251127 77609-73405
28 ಕಾಗವಾಡ 08289-264230 77609-73406
29 ಬೋರಗಾಂವ್ 08338-251484 77609-73407

Back To Top