ವಾಕರಸಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಹುದ್ದೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಅದ್ಯಕ್ಷರು 0836-2237222
2 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಬಾ.ಆ.ಸೇ) 0836-2333058
3 ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ) 0836-2333426 77609-93225
4 ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 0836-2335419 77609-91504
5 ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ & ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು 0836-2333274 77609-91512
6 ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 0836-2337484 77609-91666
7 ಮುಖ್ಯ ಭದ್ರತಾ & ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿಗಳು 0836-2333276 77609-91555
8 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 0836-2332102 77609-91522
9 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಭದ್ರತಾ & ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿಗಳು 0836-2333276 77609-91515
10 ಉಗ್ರಾಣ & ಖರೀದಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು 0836-2333528 77609-91514
11 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 0836-2232097 77609-91511
12 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ & ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 0836-2332503 77609-91509
13 ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 0836-2333154 77609-91507
14 ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು 0836-2332104 77609-91510
15 ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 0836-2332102 77609-91505
16 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು 0836-2236750 77609-91502
17 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 0836-2236750 77609-91525
18 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 0836-2370581 77609-91524
19 ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 0836-2333274 77609-91521
20 ಮುಖ್ಯ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು 0836-2333274 77609-91519
21 ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ   77609-91506
22 ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ   77609-93732
23 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 0836-2236750 77609-91690
24 ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ 0836-2333426 77609-91959
25 ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು 0836-2333274 77609-91520
26 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 0836-2332104 77609-91528
27 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 0836-2332104 77609-91527
28 ಉಗ್ರಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ 0836-2333528 77609-88557
29 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು  0836-2337484 77609-98626
30 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 0836-2337485 77609-91507
31 ಸಹಾಯಕ (ತ.ದ) 0836-2335419 77609-93522
32 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು 0836-2335419 77609-92099
33 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು 0836-2337484 77609-91559
34 ಗಣಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು 0836-2333274 77609-91542
35 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು 0836-2337484 77609-91540
36 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು 0836-2333058 77609-91534
37 ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕಾಮಗಾರಿ) 0836-2236750 77609-91526
38 ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು - 77609-91544
39 ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು - 77609-91543
40 ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು 0836-22291492 77609-91539
41 ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು -- 77609-91538

Back To Top