ಟಿಕೇಟ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ

ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಆಸನಗಳನ್ನು  ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಕೌಂಟರಗಳ ವಿವರಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಭಾಗ ಕ್ರ.ಸಂ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು  ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳ  ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ 1 ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ. ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836-2221038 -
    2 ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836-2221085 -
             
2 ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ 3 ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಧಾರವಾಡ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಧಾರವಾಡ ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಧಾರವಾಡ 0836-2221022 -
    4 ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಧಾರವಾಡ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಧಾರವಾಡ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಧಾರವಾಡ 0836-2221023 77609-91688
    5 ದಾಂಡೇಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ದಾಂಡೇಲಿ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ದಾಂಡೇಲಿ 08284-231343 -
             
3 ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ 6 ಹಾವೇರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಧಾಣ  ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾವೇರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾವೇರಿ - 77609-73019
    7 ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ - 77609-73021
    8 ಹಿರೇಕೆರೂರ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಿರೇಕೆರೂರ - 77609-73020
    9 ಹಾನಗಲ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾನಗಲ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾನಗಲ್ - 77609-73022
    10 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬ್ಯಾಡಗಿ - 77609-73023
    11 ಸವಣೂರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಸವಣೂರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸವಣೂರ - 77906-73024
             
4 ಗದಗ ವಿಬಾಗ 12 ಗದಗ ಹೊಸ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ಧಾಣ, ಗದಗ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಗದಗ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಗದಗ - 77609-73409
    13 ಗದಗ ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ಧಾಣ, ಗದಗ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಗದಗ ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಗದಗ   77609-73408
             
5 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ 14 ಶಿರಸಿ ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿರಸಿ ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಶಿರಸಿ 08384-225440 -
    15 ಗೋಕರ್ಣ ಬಸ್  ನಿಲ್ದಾಣ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಗೋಕರ್ಣ ಬಸ್  ನಿಲ್ದಾಣ ಗೋಕರ್ಣ 08386-256233 -
    16 ಕುಮಟಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಕುಮಟಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕುಮಟಾ 08386-222076 -
    17 ಹೊನ್ನಾವರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊನ್ನಾವರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹೊನ್ನಾವರ 08387-220276 -
    18 ಭಟ್ಕಳ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಭಟ್ಕಳ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಭಟ್ಕಳ  08385-226444 -
    19 ಕಾರವಾರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರವಾರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾರವಾರ 08382-226315 -
    20 ಯಲ್ಲಾಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಯಲ್ಲಾಪುರ 08419-261186 -
    21 ಅಂಕೋಲಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ  ಅಂಕೋಲಾ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂಕೋಲಾ 08419-230237 -
    22 ಶಿರಸಿ ಹೊಸ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿರಸಿ ಹೊಸ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಶಿರಸಿ 08384-229952 -
    23 ಸಿದ್ದಾಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಿದ್ದಾಪುರ 08389-230166 -
6 ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ 24 ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬೆಳಗಾವಿ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬೆಳಗಾವಿ 0831-2451640 77609-91612 77609-91635
    25 ಬೈಲಹೊಂಗಲ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ್ 08288-233128 77609-91628
    26 ರಾಮದುರ್ಗ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಮದುರ್ಗ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ರಾಮದುರ್ಗ 08335-242563 77609-91630
    27 ಖಾನಾಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಖಾನಾಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಖಾನಾಪುರ 08336-223060 77609-91631
             
7 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗ 28 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 08354-220430 77609-91783
    29 ಜಮಖಂಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಜಮಖಂಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಜಮಖಂಡಿ 08353-220004 77609-73382
    30 ಇಳಕಲ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಇಳಕಲ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಇಳಕಲ್ 08351-270261 77609-73380
    31 ಬಾದಾಮಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾದಾಮಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಾದಾಮಿ 08357-220076 77609-97335
    32 ಮುಧೋಳ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಧೋಳ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮುಧೋಳ 08356-280050 77609-73383
    33 ಬೀಳಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಬೀಳಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಭೀಳಗಿ - 87100-12794
    34 ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ  ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ 08357-250224 08357-251500
             
8 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗ 35 ಗೋಕಾಕ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಗೋಕಾಕ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣ, ಗೋಕಾಕ 08332-225049 7760973402
    36 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ  08338-272143 7760973399
    37 ರಾಯಬಾಗ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಯಬಾಗ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ರಾಯಬಾಗ 08331-224292 7760973403
    38 ಸಂಕೇಶ್ವರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಸಂಕೇಶ್ವರ 08333-273340 77600973401
    39 ಅಥಣಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥಣಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಅಥಣಿ 08289-251127 7760973405
    40 ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ 08338-220008 7760973400

Back To Top