ಕುಂದುಕೊರತೆ ದಾಖಲಿಸಿ
* Fields are mandatory
 
User Profile :
 
ಹೆಸರು  *
ಲಿಂಗ Male Female
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ  *
ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮೋಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ವಿಳಾಸ-1  *
ವಿಳಾಸ-2  
ಪಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ  
 
 
ಕುಂದುಕೊರತೆ ವಿವರ :
 
ಕುಂದುಕೊರತೆ * ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಂಪು ವಾಕರಸಾಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ಯೋಗಿ
ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಶಾಖೆ *
ಪ್ರಯಾಣ   ಇಂದ  
 
ವರೆಗೆ  
ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕ  
ಕುಂದುಕೊರತೆಯ ವಿಧ *
ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ
ಘಟಕ/ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲೇ ಸಂಖ್ಯೆ
 
ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು :  [200 ಪದಗಳಿಗೆ ಮೀರದಂತೆ]  *
 
Attachment :