ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ
1. ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು  
     1.ಕಚೇರಿ ಹವಿಲ್ದಾರ
     2.ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 
     3.ಸಹಾಯಕ
     4.ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಿಗ
     5.ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಹಾಯಕ
     6.ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ರಕ್ಷಕ
     7.ಕಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು                                                     

2.ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು 
     1.ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಕ/ಮುಖ್ಯ/ ಹಿರಿಯ ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಕ 
     2.ಭದ್ರತಾ ಹವಾಲ್ದಾರ
     3.ಕಾವಲು ಪಹರೆ ನಿರೀಕ್ಷಕ/ಸಹಾಯಕ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ

3.ಸಂಚಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು
     1.ಸಾರಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ
     2.ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ

4.ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು 
    1.ಸಹಾಯಕ 'ಅ'/ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ
    2.ಸಹಾಯಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ
    3.ಕುಶಲಕರ್ಮಿ 
    3.ಮುಖ್ಯಕುಶಲಕರ್ಮಿ