ಕೇಂದ್ರ  ಕಚೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
1. ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು  
     1.ಕಚೇರಿ ಹವಿಲ್ದಾರ
     2.ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 
     3.ಸಹಾಯಕ
     4.ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಿಗ
     5.ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಹಾಯಕ
     6.ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ರಕ್ಷಕ 
     7.ಕಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು      

                                                    

2.ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು 
     1.ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಕ/ಮುಖ್ಯ/ ಹಿರಿಯ ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಕ 
     2.ಭದ್ರತಾ ಹವಾಲ್ದಾರ
     3.ಸಹಾಯಕ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ