ªÁ.PÀ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜUÉ ¸ÁéUÀvÀ
PÉʦr
ªÁPÀgÀ¸Á¸ÀA¸ÉÜ, ºÁªÉÃj «¨sÁUÀ
PÀæ ¸ÀA ºÀÄzÉÝ zÀÆgÀªÁt ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉå
1 «¨sÁVÃAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 08375-234451 77609-91900
2 «¨sÁVÃAiÀÄ vÁAwæPÀ ²°à 77609-91901
3 «¨sÁVÃAiÀÄ ¸ÀAZÁgÀ C¢üPÁj 08375-234461 77609-91902
4 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 77609-91904
5 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ 77609-91911
6 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ  77609-91903
7 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CAQ¸ÀASÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 08375-234826 77609-91905
8 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ GUÁæuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 08375-236898 77609-91906
9 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 77609-91907
10 ¨sÀzÀævÁ & eÁUÀÈvÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 77609-91908
11 PÁ«ÄðPÀ & PÀ¯ÁåuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 77609-91909
12 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÁAwæPÀ ²°à  08375-237035 77609-91910
13 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÀAZÁgÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ 77609-91912
15 WÀlPÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ºÁªÉÃj 08375-232231 77609-91925
16 WÀlPÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ »gÉÃPÉgÀÆgÀ 08376-282227 77609-91926
17 WÀlPÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ gÁuÉèÉtÆÚgÀÄ 08373-269886 77609-91927
18 WÀlPÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ºÁ£ÀUÀ¯ï 08379-262731 77609-91928
19 WÀlPÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ¨ÁåqÀV 08375-229464 77609-91929
20 WÀlPÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ¸ÀªÀtÆgÀÄ 08378-242224 77609-91930
21 «¨sÁVÃAiÀÄ ¨sÀzÀævÁ ¤jÃPÀëPÀ 77609-91931
22 ºÁªÉÃj 08375-232478 77609-73419
23 »gÉÃPÉgÀÆgÀ 08376-282247 77609-73420
24 gÁuÉèÉtÆÚgÀÄ 08373-266402 77609-73421
25 ºÁ£ÀUÀ¯ï 08379-262219 77609-73422
26 ¨ÁåqÀV 08375-228464 77609-73423
27 ¸ÀªÀtÆgÀÄ 08378-241634 77609-73424
28 UÀÄvÀÛ® 08375-224248 77609-73425
29 ²UÁÎAªÀ 08378-255238 77609-73426
30 §APÁ¥ÀÆgÀ 08378-254030 77609-73427