ªÁ.PÀ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜUÉ ¸ÁéUÀvÀ
¸ÀA¸ÉÜ §UÉÎ
 

GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ ¨sÁUÀzÀ d£ÀvÉUÉ zÀPÀë GvÀÛªÀÄ, ¸ÀÄgÀQëvÀ, «±Áé¸ÁºÀð ºÁUÀÆ «ÄvÀªÀåAiÀĸÁjUÉ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ ªÀÄÆ® GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢ : 01-11-1997 PÀ£ÁðlPÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀAzÀÄ ªÀiÁvÀÈ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁzÀ PÀgÁgÀ¸Á¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ «¨sÀd£ÉUÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ PÁAiÉÄÝ 1950 gÀrAiÀÄ°è ªÁAiÀĪÀå PÀ£ÁðlPÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆArvÀÄ. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¨É¼ÀUÁ«, zsÁgÀªÁqÀ, GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ, UÀzÀUÀ & ºÁªÉÃj f¯ÉèUÀ½gÀÄvÀÛªÉ.

¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÁåå¦ÛAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÆtð PÀAzÁAiÀÄ f¯ÉèUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝ, ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ J¯Áè ¸ÀAZÁgÀ AiÉÆÃUÀå gÀ¸ÉÛUÀ½gÀĪÀ ºÀ½îUÀ½UÉ ¸ÁjUÉ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjAiÀÄÄ ºÀħâ½îAiÀÄ°èzÀÄÝ, ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CqÀ½vÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¨É¼ÀUÁ«, ºÀħâ½î, zsÁgÀªÁqÀ, ²¹ð, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ, UÀzÀUÀ, aPÉÆÌÃr, ºÁªÉÃjUÀ¼À°è MlÄÖ 8 «¨sÁVÃAiÀÄ PÀbÉÃjUÀ¼À£ÀÄß, 48 WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ,ºÀħâ½îAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.

 

PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ «ªÀgÀ :

¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ¥Àæw ¢£À 4716 ªÁºÀ£ÀUÀ½AzÀ 4440 C£ÀĸÀÆaUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ¥Àæw ¢£À 15.50 ®PÀë Q.«ÄÃ. PÀæ«Ä¹, 22.00 ®PÀë ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåvÀÛzÉ. 
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 6 PÀAzÁAiÀÄ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ, 44 vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 4596 ºÀ½îUÀ½gÀÄvÀÛªÉ.  4596 ºÀ½îUÀ¼À ¥ÉÊQ 4428 ºÀ½îUÀ½UÉ ¸ÀAZÁgÀ ¸Ë®¨sÀå PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. 
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ¥Àæw ¢£À 546 £ÀUÀgÀ & G¥À£ÀUÀgÀ, 1730 ¸ÁªÀiÁ£Àå, 2028 ªÉÃUÀzÀÆvÀ, 84 JQìPÀÆånêï gÁdºÀA¸À, 6 ªÉÄÃWÀzÀÆvÀ (ºÀªÁ¤AiÀÄAwævÀ), 24 ªÉÇïÉÆéà (ºÀªÁ¤AiÀÄAwævÀ),  ºÁUÀÆ 22 ¹èÃ¥Àgï PÉÆÃZï (ºÀªÁ¤AiÀÄAwævÀ) ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß gÁdåzÀ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀgÀgÁdåzÀ ««zsÀ ¸ÀܼÀUÀ½UÉ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 158 §¸ï ¤¯ÁÝtUÀ½ªÉ.
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ««zsÀ zÀeÉðAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÁzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ªÉÄðéZÁgÀPÀ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ, DqÀ½vÀ ¹§âA¢, vÁAwæPÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ZÁ®£Á ¹§âA¢ ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è MlÄÖ 22262 ¹§âA¢ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. 

 
gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ :
  • 1998-99 £Éà ¸Á°UÉ PÀrªÉÄ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁt ¸Á¢ü¹zÀÝPÁÌV PÉÃAzÀæ ¨sÀÆ ¸ÁjUÉ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¸ÀA¸ÉÜUÉ gÉÆÃqï ¸ÉæüÖ ¥ÁjvÉÆõÀPÀ zÉÆgÀQzÉ.
  • 2000-01 £Éà ¸Á°UÉ PÀ¤µÀ× PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÉZÀÑ ªÀiÁrzÀÝPÁÌV PÉÃAzÀæ ¨sÀÆ ¸ÁjUÉ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¸ÀA¸ÉÜUÉ ¥ÁjvÉÆõÀPÀ zÉÆgÀQzÉ.
  • 2001-02 £Éà ¸Á°UÉ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁt PÀrªÉÄ ªÀiÁrzÀÝPÁÌV gÀÆ.50000/-UÀ¼À £ÀUÀzÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ºÁUÀÆ ¥ÁjvÉÆõÀPÀ (JgÀqÀ£Éà ¸ÁÜ£À) zÉÆgÉwgÀÄvÀÛzÉ. 
  • 2002-03 £Éà ¸Á°UÉ PÉ.JA.¦.J¯ï. ¥ÀæUÀwUÁV J.J¸ï.Dgï.n.AiÀÄÄ gÀªÀjAzÀ gÀ£ÀßgÀ C¥ï ¥ÁjvÉÆõÀPÀ zÉÆgÀQzÉ. 
  • MÉÊgÀÄUÀ¼À fêÀªÀiÁ£ÀzÀ°è 2002-03 £Éà ¸Á°£ÀVAvÀ 2003-04 gÀ°è UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¸ÁjUÉAiÀÄ°è Cwà ºÉaÑ£À ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ¨sÁgÀvÀzÀ¯Éèà JgÀqÀ£Éà ¸ÁÜ£ÀPÉÌ DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ. (Winner Tyre Performance Award for Maximum improvement (Mofussil Services)-2003-04) 
  • 2003-04 £Éà ¸Á°UÉ PÉ.JA.¦.J¯ï. ¥ÀæUÀwUÁV ¥ÉmÉÆæðAiÀÄA PÀ£ÀìgïªÉñÀ£ï jøÀZÀð C¸ÉÆùAiÉÄõÀ£ï (Ministry of Petroleum & Natural Gas, Govt. of India)  ¢AzÀ gÀ£Àßgï C¥ï ¥ÁjvÉÆõÀPÀ zÉÆgÉwzÉ.  
  • PÉ.JA.¦.J¯ï. £À°è 2003-04gÀ°è UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¸ÁjUÉAiÀÄ°è Cwà ºÉaÑ£À ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ¨sÁgÀvÀzÀ¯Éèà ªÉÆzÀ®£Éà ¸ÁÜ£ÀPÉÌ DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ. (Runner-up-Fuel Efficiency Award for Maximum improvement in KMPL  (Mofussil Services)-2003-04)
  • PÉ.JA.¦.J¯ï. £À°è 2004-05gÀ°è UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¸ÁjUÉAiÀÄ°è Cwà ºÉaÑ£À ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ¨sÁgÀvÀzÀ¯Éèà ªÉÆzÀ®£Éà ¸ÁÜ£ÀPÉÌ DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ. (Runner-up-Fuel Efficiency Award for Maximum improvement in KMPL  (Mofussil Services)-2004-05)